စဥ္းစားပါ - လင္းလင္း

Artist

Playlist

 • ျဖစ္သလိုေမ့လိုက္ပါ    
 • စဥ္းစားပါ    
 • ဝဂၤပါ    
 • ေနတတ္သလို    
 • ေခါက္ရိုးက်ိဳး    
 • အခုထိပါ    
 • ေလေတြတိုက္တိုင္း    
 • တိမ္လိုလူ    
 • အရူးတပိုင္း    
 • မၿငိတြယ္နဲ႕    
 • ရွိပါေစ    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment