စည္းတစ္ဖက္ျခား - R ဇာနည္

Artist

Playlist

 • ရူးေနျပီ  
 • ေရာမက်ဆံုးခန္း  
 • တစ္ခါတစ္ေလ  
 • ဟန္နီ  
 • ပန္းေလးတစ္ပြင့္  
 • ေလးညွင္းေလးခ်စ္သူ  
 • ေဝးေနတဲ့သီခ်င္း  
 • မင္းကို  
 • အသင့္သူ  
 • စည္းတစ္ဖက္ျခား  
 • ခ်စ္သူလမ္း  

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment