သခင့္ဆီအေျပးျပန္လာမည္ - စိုင္းထီးဆိုင္

Artist

Playlist

 • သခင့္ဆီအေျပးျပန္လာမည္    
 • သိပ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ႏြဲ႕တင္ရယ္    
 • ႏႈတ္ဆက္ျခင္း    
 • စိတ္ညွိဳ႕ရွင္    
 • ငါ့ဘဝ    
 • ဂ်ိန္းေဖာသူ    
 • မင္း၀မ္းသာေတာ့    
 • ငုိေနလုိ႔ေတာ့အပုိပဲ    
 • ေမတၱာေရစုန္ေမွ်ာခဲ့သူ    
 • ေရလုိက္ငါးလုိက္    
 • ေလွ်ာ့ႀကဳိးကုန္ခ်ိန္    
 • ပါရမီျဖည့္ဖက္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment