ေမာင္ႀကီးေခၚရာ ခ်စ္အဏဝါ - ရန္ေအာင္ + ပုိးအိစံ

Artists

Playlist

  • ခ်စ္အဏၰဝါ  
  • ရန္ကုန္သားနဲ႔ မႏၱေလးသူ  
  • လူပ်ဳိ႕၀ါဒ အပ်ဳိ႕၀ါဒ  
  • အတူတြဲကာ  
  • ပန္းခင္းသည့္လမ္း  
  • ေမာင္ၾကီးေခၚရာ  
  • မုန္းဆက္ဆက္မရြယ္  
  • ငယ္ကၽြမ္းေဆြရဲ႕ ငယ္ကၽြမ္းေဆြ  
  • အၾကင္နာပုိသည္မ်ားရယ္  

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment