ေတာင္တန္းေျမမွ ေတးမွတ္တမ္း ၂ - ဘိုျဖဴ

image

Artist

Playlist

 • ေမာတုိ႔ေပ်ာ္ရာေတာင္သာယာ    
 • လင္းေခးအ၀င္    
 • ရုိးမအလွ-ဘုိျဖဴ    
 • အေမ့ရဲ႕ထမီေလးတထည္    
 • အျဖဴေရာင္သံစဥ္    
 • ႏွင္းဆီ    
 • ပန္းေျပာမယ့္စကား    
 • ေတးည    
 • ရင္ထဲကေတာ့ေတာင္ေပၚသား    
 • ေခမာရဠ္ည    
 • တစ္မူးရွိလုိ႔တစ္ပဲလွဴ    
 • မကုန္နဲ႕မုိး    
 • စိတၱဇအလြမ္း    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment