အိမ္မက္ထဲကလူ - ေနာေနာ္

image

Artist

Playlist

 • ဖက္ထားမယ္    
 • တံခါးပိတ္လိုက္ပါဦး    
 • အျဖည့္ခံ    
 • ဘြဲ႕    
 • ေျပာင္းလဲမသြားဘူး    
 • အိမ္မက္ထဲကလူ    
 • ေတာ္ျပီေနာက္    
 • ငါနဲ႕မင္း    
 • ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ    
 • ပ်ံသန္းျခင္း    
 • ကမ္းနဲ႕ေဝး    
 • ဘယ္သူလဲ    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment