ဆူးႏွင့္ သဇင္ - ဗညားဟန္

Artist

Playlist

  • ေမာင္နဲ႕လိုက္ဦးမလား    
  • အနီးအတြက္အေဝး    
  • အသည္းတစ္ျခမ္းနဲ႕ အျမဲလြမ္းေနမယ္    
  • ေႏွာင္းသံသရာ    
  • လက္ဝဲသုဒၵရတို႔ေခတ္    
  • လြမ္းတစ္ပတ္လည္    
  • ပန္းဆိပ္သင့္တဲ့လက္    
  • ေရႊသဇင္    
  • သူငယ္ခ်င္းလိုေတာ့ဆက္၍ခင္ေစခ်င္    
  • အလြမ္းမီးေလးညိမ္းေပးပါ    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment