ဝမ္း အီလဲဗမ္း - Big Bag

Artist

Playlist

 • အမွည္႔လြန္    
 • ဝွက္ထားတ႔ဲေကာင္းကင္    
 • သူစိမ္း    
 • ခ်စ္စရာေလာက    
 • လက္န႔ဲျဖန္႔ခံထား    
 • ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွး    
 • ဘဝတစ္ခုက်ကြဲျခင္း    
 • ဂရမ္မီပဲ ယူလုိက္ေတာ႔မယ္ ကုိကုိခ်စ္ရယ္    
 • မ်က္ကြယ္ျပဳခ်ိန္    
 • ဒါပဲက်န္တယ္    
 • စိတ္ေတေလ    
 • One way point of view    
 • ငါလဲစိတ္န႔ဲ    
 • မာနနန္းေတာ္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment