အသစ္ - ဆုန္သင္းပါရ္

Artist

Playlist

 • ရပါတယ္    
 • ေၾကြတဲ့အထိ    
 • ေမ့လုိက္    
 • အမွတ္ရမွာပါ    
 • သနားရင္    
 • ကုလားအုတ္ပုံျပင္    
 • ဘဝမီးအိမ္    
 • ပုံေသနည္း    
 • မေခၚရက္ဘူး    
 • မျမင္ရတဲ့ အျပစ္မ်ား    
 • ယုံၾကည္ရင္းနဲ႔    
 • အိမ္လြမ္းနာ    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment